PINAN
&
HEIAN

26 Jan. 2018: 13.00-16.00

G.S. Sambughè – via Galvani 1, Preganziol TV, Italy

Karate Seminar: Bunkai Kata & Kata Oyo

pinan-&-heian-26gennaio2018-16q-karate-atko