BASSAI
DAI

2 June 2019: 9.15-13.15

Dojo Karate Miyamoto Musashi – via Vivaldi 1, Sassari, Italy

Karate Seminar: Bassai Dai & Tomari Passai Bunkai Oyo

bassai-dai-2giugno2019-6q-karate-atko