BASSAI
DAI

18 Jan. 2020: 15.30-18.00

TSC Karate Pistoia – via Montalbano 65, Pistoia, Italy

Karate Seminar: Bassai Dai & Tomari Passai Bunkai Oyo

bassai-dai-18gen2020-4q-karate-atko